torsdag, november 23, 2017


Slik vil Tresfjordbrua krysse fjorden mellom Remmem og Vikebukt                                                       Animasjon:  Statens vegvesen

Nyheter frå Eksportvegen

TRAFIKKUTVIKLINGA OG EL-BILANE SIN POSISJON PÅ EKSPORTVEGEN


 

AKTUELL INFORMASJON OM

 

 TRAFIKKUTVIKLINGA DEI TRE FØRSTE KVARTALA I 2017
    OG
EL-BILANE SIN POSISJON I TRAFIKKBILETET

 

 

Lagt til: 19. november 2017

DRIFTA AV EKSPORTVEGEN AS, -- TO ÅR ETTER DEN OFFISIELLE OPNINGA 24. OKTOBER 2015--


 

To år er kort tid, men likevel lenge nok til å gi oss ei gryande forståing av effekten snarvegen
,på tvers over Tresfjorden, har skapt for trafikantane på E136, og bruken av Vågstrandstunnelen 

som har skapt auka trafikksikring på ei tidlegare utrygg vegstrekning. 

Nedanfor vil vi omtale ein del  driftsoppgåver for bompengeselskapet Eksportvegen AS ,

og korleis nedbetalinga  av bompengelånet har gått frå starten og ut 2017 , (om lag 2 år)

 

   

 

Lagt til: 27. oktober 2017

TRAFIKKUTVIKLINGA PÅ EKSPORTVEGEN TIL OG MED AUGUST 2017


Av tabellane og diagramma nedanfor kan vi sjå korleis trafikktala har endra seg dei første 

åtte månadane i 2017.samanlikna med tilsvarande tal i 2016.

Der finn vi også gjennomsnitts døgntrafikk for kvar månad, deretter for heile året.

 

 

Lagt til: 19. september 2017

Aktivitetsplan

Siste framdriftsmål

1.  Avtalar med entrepenørar  - hausten  2012

2.  Anleggsstart - hausten  2012

3.  Ferdig  tunnel   årsskiftet  2014-15

4. Ferdig bru   hausten  2015

 

Budsjetterte kostnader for fellesprosjektet

Siste kostnadsoverslag i millionar 2013 - kroner

Etter siste prognosen er kostnadsoverslaget per august 2013  1.592 mill. kroner .Per 01.01. 2013 er vegfritak for mva oppheva. Dette har ført til  auka brutto kostnadsanslag for fellesprosjektet med 187 mill kroner. Mva -kostnaden vert dekt av staten.   
Fellesprosjektet omfattar:
► Vågstrandstunnelen med tilførselsvegar
► Tresfjordbrua med tilførselsvegar
► Miljø- og trafikktryggingstiltak rundt Tresfjorden

Siste brutto kostnadsprognose per august 2013 viser:
 for Tresfjordbrua   1085 mill kroner
for Vågstrandstunnelen   482 mill kroner
for miljøtiltak rundt Tresfjorden     25 mill kroner

Stortingsproposisjonen om Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen , vart samrøystes vedteken av  Stortinget  31.mai 2012.
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation