tirsdag, september 26, 2017


Slik vil Tresfjordbrua krysse fjorden mellom Remmem og Vikebukt                                                       Animasjon:  Statens vegvesen

Nyheter frå Eksportvegen

TRAFIKKUTVIKLINGA PÅ EKSPORTVEGEN TIL OG MED AUGUST 2017


Av tabellane og diagramma nedanfor kan vi sjå korleis trafikktala har endra seg dei første 

åtte månadane i 2017.samanlikna med tilsvarande tal i 2016.

Der finn vi også gjennomsnitts døgntrafikk for kvar månad, deretter for heile året.

 

 

Lagt til: 19. september 2017

OPPGRADERINGA AV TUNNELANE I INNFJORDEN OG MÅNDALEN GÅR ETTER PLANEN


Innfjordstunnelen

Der pågår det arbeid med vatn- og frostsikring, betongrekkverk, drenering, trekkerør for elektrotekniske installasjonar og tekniske bygg. 

Er i rute for ferdigstilling til neste sommar.(2018)


Måndalstunnelen
 I Måndalstunnelen vert det arbeidd med elektrotekniske installasjoner. Det er dialog med entreprenøren om tidligare ferdigstillelse, men det er enno for tidlig å fastsette når det kan bli. 

Avisoverskrifter om at Måndalstunnelen kan bli ferdig til jul, kan derfor vere litt misvisande,

men det er lov å håpe.

 

   Trykk på tittelen for å få fram bileta

 

Lagt til: 29. august 2017

LAR VI SKOGVEKSTEN LANGS VEGANE VÅRE GØYME DEN FINE NATUREN BÅDE FOR OSS SJØLVE OG TURISTANE?


Eit godt døme på skogveksten langs vegane våre er strekninga Kjellbotn til rundkøyringa ved Tresfjordbrua 

på Remmem.

Dette er langt ifrå noko særsyn. Slikt ser vi mykje av rundt om i landet, men ingen ønskjer å ha det slik.

Vi prøver gjennom nokre bilete å vise korleis dette ser ut frå passasjersetet på ein personbil på veg frå

Kjellbotn mot Remmem ein sommardag. Vi får håpe at noko vert gjort slik at alle som køyrer denne strekninga

kan få eit betre bilete av den fine naturen i Vestnes kommune. Slik det er no, blir det som å køyre i ein tunnel utan tak.

Lagt til: 18. august 2017

Aktivitetsplan

Siste framdriftsmål

1.  Avtalar med entrepenørar  - hausten  2012

2.  Anleggsstart - hausten  2012

3.  Ferdig  tunnel   årsskiftet  2014-15

4. Ferdig bru   hausten  2015

 

Budsjetterte kostnader for fellesprosjektet

Siste kostnadsoverslag i millionar 2013 - kroner

Etter siste prognosen er kostnadsoverslaget per august 2013  1.592 mill. kroner .Per 01.01. 2013 er vegfritak for mva oppheva. Dette har ført til  auka brutto kostnadsanslag for fellesprosjektet med 187 mill kroner. Mva -kostnaden vert dekt av staten.   
Fellesprosjektet omfattar:
► Vågstrandstunnelen med tilførselsvegar
► Tresfjordbrua med tilførselsvegar
► Miljø- og trafikktryggingstiltak rundt Tresfjorden

Siste brutto kostnadsprognose per august 2013 viser:
 for Tresfjordbrua   1085 mill kroner
for Vågstrandstunnelen   482 mill kroner
for miljøtiltak rundt Tresfjorden     25 mill kroner

Stortingsproposisjonen om Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen , vart samrøystes vedteken av  Stortinget  31.mai 2012.
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation