lørdag, april 21, 2018


Slik vil Tresfjordbrua krysse fjorden mellom Remmem og Vikebukt                                                       Animasjon:  Statens vegvesen

Nyheter frå Eksportvegen

KORLEIS VIRKAR TIMESREGELEN? , KVA HAR VI OPPNÅDD MED DEN, OG KOR STOR DEL AV TRAFIKKEN UTGJER FRITAKSREGLANE?


 Timesregelen rundt Tresfjorden.

Vegbygging har alltid vore eit prioritert politisk mål. Aldri før har utbyggingstempoet vore så omfattande, og kostnadene  så store. 
Det heng naturleg nok saman.

Som ein konsekvens av kostnadane, er det ikkje vanskeleg å rekne med at ALLE OFFENTLEGE VEGPROSJEKT, både no og langt inn i framtida, vert delfinansiert med bompengar.

 Etter kvart vert bompengefinansiering også

 kalla brukarfinansiering, noko som nok er eit meir presist uttrykk.

  

EITT FRITAKSPRINSIPP SKAL GJELDE:

 DEN SOM IKKJE HAR NYTTE AV EI BOMPENGEBELAGT SAMFERDSELSUTBYGGING, SKAL HELLER IKKJE  BETALE BRUKARAVGIFT.  

 TIMESREGELEN RUNDT TRESFJORDEN ER EIT GODT DØME PÅ  DETTE .
 

HOVUDÅRSAKA TIL TIMESREGELEN RUNDT TRESFJORDEN ER:

 1): i størst muleg grad hindre unødvendig køyring rundt fjorden.
 2):å gjere all køyring inn og ut av Tresfjorden på begge sider gratis(einbomsløysing)

1: ingen skal normalt ha behov for å køyre rundt fjorden. Tresfjordbrua er bygd for den trafikken. Er det likevel nokon som køyrer rundt
   fjorden og dermed passerar begge bommane (Skjegstad og Skorgen) på under ein time, kostar dette det same som å køyre over
   Tresfjordbrua.

2: For å sikre at lokalbefolkninga kan bevege seg fritt inn og ut av fjorden, er det gratis å køyre  på begge sider av fjorden så lenge
    ein ikkje 
passerar begge bommane innanfor ein time. Gratis einbomspassering gjeld også alle andre når dei følgjer same reglane.

Bakgrunnen for  timesregelen rundt Tresfjorden er derfor at trafikkregistreringa rundt og i Tresfjorden skal gi oss ei inntekt på kr. 0.
Inntektene som vert registrert , er enten på grunn av trafikklekkasje rundt fjorden, og/eller manglande autopassbrikke.
Registrert Autopassbrikke må alle ha, også dei som vil køyre gratis.

Tala nedanfor viser trafikkmengda av dei som køyrer gratis,  talet på betalande og inntekta frå desse i 2016 og 2017. 

Husk å trykke på tittelen ovanfor, så får du fram både tekst og diagram som viser dette.


 


Lagt til: 12. februar 2018

KVA REGLAR GJELD FOR Å KUNNE PASSERE GRATIS PÅ EKSPORTVEGEN? KVEN BESTEMMER REGLEMENTET, KVEN KJEM INN UNDER REGLEMENTET, OG KOR MANGE GJELD DET?


Dei to første heimesidene vil innehalde eit oversyn over gratistrafikantane som passerar den bompengebelasta 

delen av Eksportvegen  -  Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen, - og i tillegg  dei som passerar gratis bommane 

på Skjegstad og Skorgen.

Fram til no har vi hovudsakleg vist interesse for totale passeringstal og samla inntekter. Men det aleine viser
oss ikkje det rette trafikk- og økonomibiletet.

Statens reglement om kva trafikantgrupper som har fritak for bompengeavgift, betyr at langt

frå alle trafikantane våre bidreg økonomisk med nedbetaling av gjelda vår som er på 50% av kostnadene ,

opprinneleg på  kr. 760 millionar. No,etter vel to driftsår, er denne gjelda på  kr. 623 millionar. 

Ein nedgang på kr. 137 millionar. Det går altså rette vegen.

Når vi tek omsyn til fritaksreglane har vi rekna ut at 32,7% av alle trafikantane, køyrer  gratis.

Denne prosentsatsen viser seg å vere lik både for 2016 og 2017.

Korleis kan fritaksprosenten  vere så stor?

Dette kjem vi tilbake til neste gong.

Denne gongen skal vi orientere om Elbilane og deira utvikling i trafikken på Eksportvegen.

For å få med det, må du trykke på tittellina ovanfor, så kjem det fram.

.

Lagt til: 30. januar 2018

TRAFIKKUTVIKLINGA I 2015, 2016 og 2017


Trafikkutviklinga

for  åra 2015, 2016 og 2017 viser ein stabil og veksande tendens.
  
2015 med opninga 24. oktober viser at trafikken allereie i andre 
og tredje driftsmånaden (november og desember) 

nådde høge trafikktal og ein utviklingstendens som vi finn att både i 2016 og 2017.
Dette viser at stort sett alle trafikantane , umiddelbart etter opninga, tok brua i bruk.
 

Vi fekk dermed alt frå starten av gode trafikktal og fekk sjå  korleis trafikkbiletet frå månad til månad endra seg.

Trykk på tittelen ovanfor for å  sjå resten av teksten , tabellen og diagrammet.

Lagt til: 10. januar 2018

Aktivitetsplan

Siste framdriftsmål

1.  Avtalar med entrepenørar  - hausten  2012

2.  Anleggsstart - hausten  2012

3.  Ferdig  tunnel   årsskiftet  2014-15

4. Ferdig bru   hausten  2015

 

Budsjetterte kostnader for fellesprosjektet

Siste kostnadsoverslag i millionar 2013 - kroner

Etter siste prognosen er kostnadsoverslaget per august 2013  1.592 mill. kroner .Per 01.01. 2013 er vegfritak for mva oppheva. Dette har ført til  auka brutto kostnadsanslag for fellesprosjektet med 187 mill kroner. Mva -kostnaden vert dekt av staten.   
Fellesprosjektet omfattar:
► Vågstrandstunnelen med tilførselsvegar
► Tresfjordbrua med tilførselsvegar
► Miljø- og trafikktryggingstiltak rundt Tresfjorden

Siste brutto kostnadsprognose per august 2013 viser:
 for Tresfjordbrua   1085 mill kroner
for Vågstrandstunnelen   482 mill kroner
for miljøtiltak rundt Tresfjorden     25 mill kroner

Stortingsproposisjonen om Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen , vart samrøystes vedteken av  Stortinget  31.mai 2012.
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation