mandag, juli 16, 2018


Slik vil Tresfjordbrua krysse fjorden mellom Remmem og Vikebukt                                                       Animasjon:  Statens vegvesen

Nyheter frå Eksportvegen

VASKING AV DEI TRE TUNNELANE I INNFJORDEN, MÅNDALEN OG VÅGSTRANDA, MELLOM VIKEBUKT OG ÅNDALSNES, AVSLUTTAR DET TOÅRIGE, OPPGRADERINGSARBEIDET PÅ EKSPORTVEGEN


Frå sommaren/hausten 2016, har trafikantane på strekninga Vikebukt - Åndalsnes på E 136 

blitt møtt med store informasjonstavler om oppgraderingsarbeidet i tunnelane på strekninga, om innskrenka opningstider og kolonnekøyring.

Dei siste meldingane frå Statens vegvesen fortel oss at no er ventetida så godt som over.

Det siste oppgraderingsarbeidet var å legge eit nytt, 4 cm tjukt, asfaltdekke i heile den 6,594 km lange Innfjordtunnelen.

Dette arbeidet skulle vere ferdig  mot slutten av siste juniveka.

Den siste fasen før vegen vert opna for fri ferdsel, 24 timar i døgnet, er nedvasking av alle dei tre tunnelane. 

Etter det vi har forstått skal vaskinga starte 2. juli.

Vaskearbeidet vert gjennomført om natta i tida mellom kl 2000  og  0600, med oppsett 

kolonnekøyring. 

Det blir fri ferdsel i tida 0600 - 2000.

Sjølve vaskinga vil ta 3-4 dagar, og dermed vere ferdig rundt 5.-6. juli.

 

Dette betyr at endeleg avslutning av dette omfattande arbeidet vil vere mot slutten av veke 27 

og at E 136 med det vert opna for fri ferdsel til fellesferien.

 

Lagt til: 24. juni 2018

STOR AUKE I EL-BILTRAFIKKEN PÅ EKSPORTVEGEN. KORLEIS VIL DETTE VERKE INN PÅ ØKONOMIEN TIL BOMPENGESELSKAPET,OG KVA UTVIKLING KAN VI VENTE OSS FRAMOVER?


 

Då El-bilane gjorde sitt inntog på Eksportvegen

 

Eksportvegen er no inne i sitt tredje heile driftsår, og vi vil sjå tilbake på både trafikkutviklinga og bompengeinntekta .
Då el-bilane kom inn i trafikkbiletet, var det vanskeleg å vite kor stor del av trafikken dei ville kome til å utgjere.

 

Av miljømessige omsyn fekk el-bilane mange fordeler i trafikken som andre trafikantar ikkje hadde. Dette ville kome til å skape forskjellar på avgiftssida både ved kjøp av elbilane, men også på andre område i trafikken.

For Eksportvegen sin del, var det fritaket frå bompengeavgift for el-bilar som vi såg kunne få betydning for drifta av selskapet. men vi hadde ikkje grunnlag nok for å sjå kva innverknad dette ville få for oss. 

Vi måtte ta tida til hjelp for å finne svar på dette.
No, etter to og eit halvt års drift, kan vi sjå tendensar i utviklinga.

Nedanfor har vi lage eit oversyn både med tal og diagram for å vise kva veg utviklinga ser ut til å ta, dersom avgiftsfritaket for el-bilar vert oppretthalde.

For å sjå resten av denne bloggen, klikk på tittelen.

 

 

 

 

 

Lagt til: 30. mai 2018

UTBETRINGA AV INNFJORD- OG MÅNDALSTUNNELEN ER PLANLAGT FERDIG TIL 7.JUNI. BERRE LITT ASFALTLEGGING I INNFJORDTUNNELEN MÅ GJERAST ETTER DET.


 Utbetringa av Innfjord- og Måndalstunnelane er ei nødvendig oppgradering for å innfri  krava  i Tunnelforskriftene.

Då oppgraderingsarbeidet starta hausten 2016 vart det i pressa opplyst at i alt 200 "eldre" tunnelar rundt om i landet stod for tur til å  gjennomgå slike 
utbetringar. Slik sett vil tunnelane på E136 på strekninga Vågstranda  til Veblungsnes verte opprusta i samsvar med forskriftene.
LITT HISTORIKK
Deler av vegen mellom Vågstranda til Veblungsnes vart bygd iunder 2. verdskrigen(1940-45). På grunn av bratte fjellskråningar rett til sjøs, måtte 
vegfundamentet  til dels styrkast med jarnboltar og skoten naturstein. Over tid måtte ein del av strekninga sjåast på som sårbar og utrygg, og krav
om å erstatte strekninga med tunnelar kom etter kvart. 
Som elles i livet er førebygging vanskelegare å prioritere enn reparasjon. Dette gjeld på mange 
sektorar i arbeidlivet, og vegbygging er ikkje noko unntak i så måte.
Det dødelege raset .
Strekninga mellom Innfjorden og Veblungsnes vart i 1989 råka av eit stort steinras som førde deler av vegbana direkte på sjøen i ei lang strekning. Dette skulle vise seg å få store konsekvensar for trafikken. Men den største tragedien var då det viste seg at steinraset også hadde ført til at eit menneskeliv hadde gått tapt. Både bilførar og bil vart sopa på sjøen.
Vegen mellom Innfjorden og Veblungsnes vart stengd i to år og strekninga måtte erstattast med ein tunnel.
Resultatet vart fergesamband i to år medan Innfjordstunnelen vart bygd. Tunnelen stod  ferdig i 1991 og strekninga kunne dermed opnast for biltrafikk.
Den nye tunnelen er den lengste på strekninga med sine 6 594 meter.
Måndalstunnelen stod ferdig to år etter, i 1993. Denne tunnelen er 2080 meter.
Samla kostnad for dei to tunnelane vart 225 mill.kroner.

Husk når du har lest dette å trykke på tittellina over for å få med resten med tekst og bilete.

Lagt til: 21. april 2018

Aktivitetsplan

Siste framdriftsmål

1.  Avtalar med entrepenørar  - hausten  2012

2.  Anleggsstart - hausten  2012

3.  Ferdig  tunnel   årsskiftet  2014-15

4. Ferdig bru   hausten  2015

 

Budsjetterte kostnader for fellesprosjektet

Siste kostnadsoverslag i millionar 2013 - kroner

Etter siste prognosen er kostnadsoverslaget per august 2013  1.592 mill. kroner .Per 01.01. 2013 er vegfritak for mva oppheva. Dette har ført til  auka brutto kostnadsanslag for fellesprosjektet med 187 mill kroner. Mva -kostnaden vert dekt av staten.   
Fellesprosjektet omfattar:
► Vågstrandstunnelen med tilførselsvegar
► Tresfjordbrua med tilførselsvegar
► Miljø- og trafikktryggingstiltak rundt Tresfjorden

Siste brutto kostnadsprognose per august 2013 viser:
 for Tresfjordbrua   1085 mill kroner
for Vågstrandstunnelen   482 mill kroner
for miljøtiltak rundt Tresfjorden     25 mill kroner

Stortingsproposisjonen om Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen , vart samrøystes vedteken av  Stortinget  31.mai 2012.
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation