tirsdag, november 20, 2018


Slik vil Tresfjordbrua krysse fjorden mellom Remmem og Vikebukt                                                       Animasjon:  Statens vegvesen

Nyheter frå Eksportvegen

TRAFIKKUTVIKLINGA I 2016 og 2017 OG DEI TRE FØRSTE KVARTALA I 2018


24. oktober i år var det tre år sidan opningsdagen for både Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen.

Det kan vere interessant å finne ut korleis trafikken har utvikla seg desse tre åra.   

Både trafikktabellane og diagramma viser denne utviklinga og tendensane.

 Trykk på tittellina så kjem illustrasjonane fram.Lagt til: 27. oktober 2018

DIAGRAM - PRESENTASJON AV TRAFIKKUTVIKLINGA FOR EL- BILAR PÅ EKSPORTVEGENDiagrammet nedanfor viser talet på El-bilar som passerar bomstasjonane på Eksportvegen og korleis
dette talet veks frå år til år.
24. oktober 2015 vart bompengeinnkrevjinga starta i alle fire bomstasjonane.
Derfor er det registrerte passeringstalet for 2015 berre på 5062.
Eit stipulert tal for heile 2015 ville vere på om lag 30 000.  Slik også for 2018.
Der er sluttalet for heile 2018 stipulert til 150 000, noko som truleg kan vise seg å vere for lite.

Brukar vi alle fire passeringstala får vi ein auke frå 2015 til og med 2018 som viser dette:

frå 2015  til  2016 auke på 70% = + 20 978 passeringar
frå    2016  til  2017 auke på 53% = + 45 148 passeringar  
frå    2017  til 2018  auke på 56% = + 53 874 passeringar

Vi er då klar over at både dei stipulerte tala for 2015 og for 2018 er usikre , men tendensen 
er tydeleg, det vert stadig fleire el-bilar  på vegane, 
også  på Eksportvegen.

Husk å trykke på tittellina over for å få fram diagrammet

Lagt til: 5. oktober 2018

GRATISKØYRING FOR EL- BILAR GJENNOM BOMPENGESTASJONANE ER SNART SLUTT.


Stortinget har vedteke at fritaksordninga   for  "nullutslippskjøretøy" skal avsluttast.

 

I staden for dagens praksis med gratis passering gjennom bompengestasjonane, 

vert det innført ei eigen rabattordning for el-bilar og hydrogenbilar.

Statens vegvesen  sender orientering til alle bompengeselskap om endringa.

Dette er alt gjort.

 Regjeringa  har vedteke regelverket for ordninga, der det m.a. er fastlagt at ein lokalt,

 for kvart bompengeselskap, kan tilrå taksten for"nullutslippskjøretøy".

Slik Stortingsvedtaket er formulert kan taksten for el-bilar (takstgruppe 1) vere inntil 50% 

av normaltakst etter at brikkerabatten på 20% vert trekt frå.

Det er Vegdirektoratet gjennom Statens vegvesen som endeleg fastset  taksten

 

No vert denne saka ført vidare av styret i Eksportvegen AS.

  Ved å trykke på tittellina ovanfor får du fram resten av orienteringa.

  

 

 

 

 

 

 

 

Lagt til: 12. september 2018

Aktivitetsplan

Siste framdriftsmål

1.  Avtalar med entrepenørar  - hausten  2012

2.  Anleggsstart - hausten  2012

3.  Ferdig  tunnel   årsskiftet  2014-15

4. Ferdig bru   hausten  2015

 

Budsjetterte kostnader for fellesprosjektet

Siste kostnadsoverslag i millionar 2013 - kroner

Etter siste prognosen er kostnadsoverslaget per august 2013  1.592 mill. kroner .Per 01.01. 2013 er vegfritak for mva oppheva. Dette har ført til  auka brutto kostnadsanslag for fellesprosjektet med 187 mill kroner. Mva -kostnaden vert dekt av staten.   
Fellesprosjektet omfattar:
► Vågstrandstunnelen med tilførselsvegar
► Tresfjordbrua med tilførselsvegar
► Miljø- og trafikktryggingstiltak rundt Tresfjorden

Siste brutto kostnadsprognose per august 2013 viser:
 for Tresfjordbrua   1085 mill kroner
for Vågstrandstunnelen   482 mill kroner
for miljøtiltak rundt Tresfjorden     25 mill kroner

Stortingsproposisjonen om Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen , vart samrøystes vedteken av  Stortinget  31.mai 2012.
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation