torsdag, september 20, 2018


Slik vil Tresfjordbrua krysse fjorden mellom Remmem og Vikebukt                                                       Animasjon:  Statens vegvesen

Nyheter frå Eksportvegen

GRATISKØYRING FOR EL- BILAR GJENNOM BOMPENGESTASJONANE ER SNART SLUTT.


Stortinget har vedteke at fritaksordninga   for  "nullutslippskjøretøy" skal avsluttast.

 

I staden for dagens praksis med gratis passering gjennom bompengestasjonane, 

vert det innført ei eigen rabattordning for el-bilar og hydrogenbilar.

Statens vegvesen  sender orientering til alle bompengeselskap om endringa.

Dette er alt gjort.

 Regjeringa  har vedteke regelverket for ordninga, der det m.a. er fastlagt at ein lokalt,

 for kvart bompengeselskap, kan tilrå taksten for"nullutslippskjøretøy".

Slik Stortingsvedtaket er formulert kan taksten for el-bilar (takstgruppe 1) vere inntil 50% 

av normaltakst etter at brikkerabatten på 20% vert trekt frå.

Det er Vegdirektoratet gjennom Statens vegvesen som endeleg fastset  taksten

 

No vert denne saka ført vidare av styret i Eksportvegen AS.

  Ved å trykke på tittellina ovanfor får du fram resten av orienteringa.

  

 

 

 

 

 

 

 

Lagt til: 12. september 2018

ENDRING I ADMINISTRASJONEN I EKSPORTVEGEN AS


MELDING OM ENDRINGAR I ADMINISTRASJONEN TIL  EKSPORTVEGEN AS

 

Etter eige ønske har Torgeir Stene sagt opp si stilling som dagleg leiar i Eksportvegen as.

Dette har ført til to personendringar i administrasjonen:

 

1. Roald Fiksdal går av som styreleiar i Eksportvegen AS og er tilsett som ny dagleg leiar.

2. Geir Inge Lien går av som vanleg styremedlem og trer inn som ny styreleiar i selskapet.

 

Dei tre endringane  skal skje samstundes og vert etter planen gjennomført i august,

og vert samordna slik at dette ikkje skal føre til spesiell ulempe for nokon.

 

Enno er det ferietid, også for administrasjonen, og dette må vi ta omsyn til.

 

Det er elles hyggeleg å kunne melde frå om at drifta, både i tunnelen og på brua, 

er svært stabil både fysisk og digitalt.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avslutningsvis tre bilete,

 --eitt av brua rett før opning
--eitt av innkøyrselen til Vågstrandstunnelen om lag ein månad før tunnelopninga

og eit nattbilete av Tresfjordbrua kort tid etter bruopninga


NÅR DU HAR LESE TEKSTEN OVANFOR, HUSK Å TRYKKE PÅ TITTELLINA

 FOR Å FÅ MED ETTERFØLGJANDE TEKST OG BILETE.


 


.

 

 

 

 

 

Lagt til: 31. juli 2018

VASKING AV DEI TRE TUNNELANE I INNFJORDEN, MÅNDALEN OG VÅGSTRANDA, MELLOM VIKEBUKT OG ÅNDALSNES, AVSLUTTAR DET TOÅRIGE, OPPGRADERINGSARBEIDET PÅ EKSPORTVEGEN


Frå sommaren/hausten 2016, har trafikantane på strekninga Vikebukt - Åndalsnes på E 136 

blitt møtt med store informasjonstavler om oppgraderingsarbeidet i tunnelane på strekninga, om innskrenka opningstider og kolonnekøyring.

Dei siste meldingane frå Statens vegvesen fortel oss at no er ventetida så godt som over.

Det siste oppgraderingsarbeidet var å legge eit nytt, 4 cm tjukt, asfaltdekke i heile den 6,594 km lange Innfjordtunnelen.

Dette arbeidet skulle vere ferdig  mot slutten av siste juniveka.

Den siste fasen før vegen vert opna for fri ferdsel, 24 timar i døgnet, er nedvasking av alle dei tre tunnelane. 

Etter det vi har forstått skal vaskinga starte 2. juli.

Vaskearbeidet vert gjennomført om natta i tida mellom kl 2000  og  0600, med oppsett 

kolonnekøyring. 

Det blir fri ferdsel i tida 0600 - 2000.

Sjølve vaskinga vil ta 3-4 dagar, og dermed vere ferdig rundt 5.-6. juli.

 

Dette betyr at endeleg avslutning av dette omfattande arbeidet vil vere mot slutten av veke 27 

og at E 136 med det vert opna for fri ferdsel til fellesferien.

 

Lagt til: 24. juni 2018

Aktivitetsplan

Siste framdriftsmål

1.  Avtalar med entrepenørar  - hausten  2012

2.  Anleggsstart - hausten  2012

3.  Ferdig  tunnel   årsskiftet  2014-15

4. Ferdig bru   hausten  2015

 

Budsjetterte kostnader for fellesprosjektet

Siste kostnadsoverslag i millionar 2013 - kroner

Etter siste prognosen er kostnadsoverslaget per august 2013  1.592 mill. kroner .Per 01.01. 2013 er vegfritak for mva oppheva. Dette har ført til  auka brutto kostnadsanslag for fellesprosjektet med 187 mill kroner. Mva -kostnaden vert dekt av staten.   
Fellesprosjektet omfattar:
► Vågstrandstunnelen med tilførselsvegar
► Tresfjordbrua med tilførselsvegar
► Miljø- og trafikktryggingstiltak rundt Tresfjorden

Siste brutto kostnadsprognose per august 2013 viser:
 for Tresfjordbrua   1085 mill kroner
for Vågstrandstunnelen   482 mill kroner
for miljøtiltak rundt Tresfjorden     25 mill kroner

Stortingsproposisjonen om Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen , vart samrøystes vedteken av  Stortinget  31.mai 2012.
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation