torsdag, november 26, 2020


Slik vil Tresfjordbrua krysse fjorden mellom Remmem og Vikebukt                                                       Animasjon:  Statens vegvesen

Nyheter frå Eksportvegen

NY MELDING OM ENDRING AV TAKST - OG RABATTSYSTEM I EKSPORTVEGEN FRÅ 01. 07. 2019


Endring av takst og rabattsystem i Eksportvegen frå  01.07. 2019

Frå og med 01. juli 2019 vert alle lokale avtalar med Eksportvegen avslutta.

ALLE som  har gyldig AutoPass-avtale og brikke frå eit anna bompengeselskap vil få

 rabatt i samsvar med gjeldande takstvedtak ved passering etter denne datoen. 

 

Endringane for Eksportvegen vert:

 •  Innføring av eit standardisert rabattsystem med automatisk brikkerabatt 

 • Avvikling av eksisterande avtalar med Eksportvegen med lokal rabatt.

 • Nye takstar som gjeld frå 01. juli 2019.

 • Innføring av månadstak for takstgruppe 

 • Rabatt ved bruk av brikke

 • Alle køyrety i takstgruppe 1 som passerar med gyldig brikke og avtale, får 20% rabatt (uavhengig kva selskap avtalen er inngått med). Køyrety i takstgruppe 2  får ingen rabatt.

 • Takstgruppe 1 omfattar køyrety med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg, og køyrety i kategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

 • Takstgruppe 2 omfattar køyrety med godkjend  totalvekt frå 3501 kg, men ikkje køyrety i kategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Du som er avtalekunde, treng ikkje gjere noko endringar no

 • Noverande avtalar med Eksportvegen AS med rabatt på 30 - 50% blir automatisk avvikla den 1. juli.
  Dersom du har ein ubetalt forskotsfaktura, treng du ikkje betale denne dersom du har positiv saldo
  som dekker dine passeringar fram til 1. juli.

 • AutoPass-avtalen med det selskapet brikka er levert frå,(hovudavtalen), vert ikkje endra,
  og passeringar etter 1. juli vert trekt frå hovudavtalen.

Oppgjer for innbetalt forskot


 • Sluttavrekning og eventuelle inneståande beløp på avtalen din blir tilbakeført
  seinast 3 månader etter endringa.
  Utbetalinga vil skje til det kontonummeret du sist betalte avtalefakturaen din frå.
  Dersom du i mellomtida har skifta kontonummer, må du innan 15. juli melde frå skriftleg
  om det nye kontonummeret til www.ferde.no

 • Etter du har lese dette, trykk på tittellina til denne artikkelen for å lese resten .

Lagt til: onsdag 12. juni 2019

KVA FOR KONSEKVENSAR DET NYE BOMPENGESYSTEMET KAN HA FOR EKSPORTVEGEN


Både tabellane og diagramma viser  kor stabil trafikkmengda og trafikkfordelinga er og har 

halde seg sidan trafikken over Tresfjordbrua vart opna 24. oktober 2015.

Dette viser igjen at trafikken på E136 mellom Åndalsnes og Ålesund held seg konstant, noko som 

igjen betyr at denne strekninga ikkje gir naturleg rom for å velje alternative vegar.

For å sjå resten av denne sida, må du trykke på tittelen ovanfor. Dermed kjem resten fram.
Lagt til: mandag 18. mars 2019

TRAFIKKBILETET FOR EKSPORTVEGEN I 2018


TALET  PÅ  ALLE PASSERANDE  KØYRETY  I  2018 1 945 343

TALET  PÅ  ALLE  NETTO  BETALANDE  PASSERINGAR 1 275 503

TALET  PÅ  ALLE  REGISTRERTE  GRATIS  PASSERINGAR        669 840

    

Talet på gratispasseringar i 2018  utgjer etter dette oppsettet  34.4% av den totale trafikken, 

  Men det reelle talet er langt mindre. Grunnen til det er dei to bommane ,

       ein på Skjegstad og ein i Skorgen, står der for å sikre at lokal-
   trafikken inn og ut Tresfjorden skal vere gratis. Denne trafikken  aleine
   
utgjer  ein vesentleg del av den registrerte gratiskøyringa.

  Men alle passeringane vert rgistrert 


     

                                Dette får du vite meir om når du klikkar på tittellina ovanfor. Då kjem resten av denne sendinga fram.

.

Lagt til: torsdag 7. februar 2019

Aktivitetsplan

Siste framdriftsmål

1.  Avtalar med entrepenørar  - hausten  2012

2.  Anleggsstart - hausten  2012

3.  Ferdig  tunnel   årsskiftet  2014-15

4. Ferdig bru   hausten  2015

 

Budsjetterte kostnader for fellesprosjektet

Siste kostnadsoverslag i millionar 2013 - kroner

Etter siste prognosen er kostnadsoverslaget per august 2013  1.592 mill. kroner .Per 01.01. 2013 er vegfritak for mva oppheva. Dette har ført til  auka brutto kostnadsanslag for fellesprosjektet med 187 mill kroner. Mva -kostnaden vert dekt av staten.   
Fellesprosjektet omfattar:
► Vågstrandstunnelen med tilførselsvegar
► Tresfjordbrua med tilførselsvegar
► Miljø- og trafikktryggingstiltak rundt Tresfjorden

Siste brutto kostnadsprognose per august 2013 viser:
 for Tresfjordbrua   1085 mill kroner
for Vågstrandstunnelen   482 mill kroner
for miljøtiltak rundt Tresfjorden     25 mill kroner

Stortingsproposisjonen om Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen , vart samrøystes vedteken av  Stortinget  31.mai 2012.
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation